• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 317 Протокол 23 от 28.03.2013 г.


По десета точка от дневния ред: Предложение за издаване запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013 от 31.01.2012 г. за Проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 317: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № В0161РО001/1.1-11/2011/013 от 31.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект "Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана апаратура", и на основание на Решение № 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие", упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер на 1 289 372,47 лева (един милион двеста осемдесет и девет хиляди триста седемдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки) - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 31.03.2014 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № В0161РО001/1.1-11/2011/013 от 31.01.2012 г.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"