• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 316 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за отпускане помощи на членовете на Дружество „Военноинвалид" град Балчик по повод техния празник.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 316: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, молба с вх. № 62-17-1/22.02.2013 г. от председателя на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 23 /двадесет и трима/ души военноинвалиди и военнопострадали по 100 лева, общо в размер на         2 300 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2013 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и
действия за изпълнение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"