• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 315 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Огрекофф" ООД, по отношение на поземлен имот № 77390.501.77 по кадастралната карта на с. Храброво.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 315: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94Й-75-1/04.02.2013 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и  "Огрекофф" ООД с ЕИК 202343475 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. "Опълченска" №20, по отношение на ПИ № 77390.501.77 по кадастралната карта на с. Храброво /УПИ ХІ, кв. 9 по ПУП на с. Храброво/, целият с площ от 2626 м2, като "Огрекофф" ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 230.00 м2 /двеста и  тридесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4281/2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 610.00 лв. /хиляда шестстотин и десет лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.   ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"