• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 314 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.408 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 314: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Х-14-1/14.02.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 13 644.00 лв. /тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.408 по кадастралната карта на с. Оброчище /УПИ ХХІХ, кв. 37 по ПУП на в.з. "Изгрев"/, с площ от 438 м2 /четиристотин тридесет и осем квадратни метра/, актуван с АОС № 4280/15.02.2013 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"