• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 313 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.526 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 313: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4260/13.12.2012 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 73095.501.526 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ І, кв.2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ от 1 046 м2  /хиляда и четиридесет и шест квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 4 707.00 лв. /четири хиляди седемстотин и седем лева/, като начална цена за провеждане на търга;

         3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ