• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 310 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 02508.1.331 във в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 310: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА; чл. 5, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4282/22.02.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.331 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХІ, кв.12 по ПУП на в.з. "Изгрев" гр. Балчик/ с площ от 342 м2  /триста четиридесет и два квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 074.00 лв. /шестнадесет хиляди седемдесет и четири лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

         3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"