• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 297 Протокол 21 от 31.01.2013 г.


По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2005 - 2013 г. (Приет с Решение №247 от 30.08.2005 г. на ОС - Балчик и актуализиран с Решение № 658/ 31.05.2007 г. на Общински съвет Балчик) и нуждата от изменение на Решение № 724/ 17.12.2010 г. в частта относно определения състав на сформираната работна група за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2005 - 2013 г.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 297: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ППЗРР (Правилника за прилагане ма Закона за регионалното развитие) и внесеният от Кмета на Община Балчик доклад за резултатите от изготвената междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2005 - 2013 г. и чл. 89 и 91 от ППЗРР и раздел VI на Общински план за развитие 2005 - 2013 г., Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

I. Одобрява внесения от Кмета на Община Балчик доклад за резултатите от изготвената Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2005 - 2013 г. - Приложение № 1 към настоящото решение.

II. Одобреният по точка 1 от настоящото решение доклад да се публикува на официалната интернет страница на Община Балчик.

III. Изменя т. 1 от  Решение 724  по Протокол 57 от заседанието на Общински съвет Балчик в частта относно определения състав на сформираната работна група за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2005 - 2013 г. и определя следния състав на сформираната работна група за наблюдение на Общински план за развитие 2005 - 2013 г.:

Председател: Секретар на Община Балчик

и членове:

1.  Председател на Постоянната комисия по „Туризъм, селско стопанство, стопански дейности" към Общински съвет - Балчик.

2.  Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство и  екология" към Общински съвет - Балчик.

3.  Главен архитект на Община Балчик.

4.  Директор Дирекция АПИО към Общинска администрация - Балчик.

5.  Началник отдел БФС към Общинска администрация - Балчик.

6.  Директор Дирекция МДТХСДБФС към Общинска администрация - Балчик.

7.  Директор Дирекция ТЕМСЕ към Общинска администрация - Балчик.

8.  Директор Дирекция УТСИ към Общинска администрация - Балчик.

IV. Възлага на Кмета на община Балчик - г-н Николай Ангелов всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение и издаване на заповед за определяне на поименния състав на определената комисия в т. III от настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  1  "Въздържали се"