• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 296 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект на Исторически музей Балчик "Консервация, реставрация и експозиция на каменни архитектурни детайли и артефакти от храма на Понтийската майка на боговете в гръцката колония Дионисополис".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 296: На основание чл. 21, aл. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно средства в размер на 7 700 /седем хиляди и седемстотин/ лв., на Исторически музей Балчик, които да послужат за дофинансиране на Проекта „Консервация, реставрация и експозиция на каменни архитектурни детайли и артефакти от храма на Понтийската майка на боговете в гръцката колония Дионисополис".

2. Общински съвет - Балчик упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"