• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 295 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за Разкриване на Център за център за социална рехабилитация и интеграция в община Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 295: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 18 от ЗСП, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места

2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на ЦСРИ

ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"