• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 294 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за разкриване на център за обществена подкрепа в община Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 294: На основание чл. 21 , ал. 2  от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 18 от ЗСП, както и в изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги, специфична цел 1.1, респективно дейност 1.1.1.1 и специфична цел 3.3, респективно дейност 3.3.1.1., Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.       Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа", като държавно делегирана дейност, с капацитет 40 места.

2.       Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Център за обществена подкрепа.

ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"