• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 293 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Ние играем и учим заедно" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0178, сключен между Община Балчик и Министерство на образованието, младежта и науката.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 293: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  „Ние играем и учим заедно", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0178 със средства на общинския бюджет в размер на           2 190,34 ( две хиляди сто и деветдесет лв. 34 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1.1.    Разходи за командировки на експертите, свързани с основните дейности - 329,17 лв.

1.2.    Възнаграждения на експерти - 0,52 лв.

1.3.    Осигуровки от страна на работодателя - 0,04 лв.

1.4.    Разходи за организация и управление - 1 860, 61 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"