• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 292 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.442 по кадастралната карта на с. Оброчище.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 292: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 53120.106.442 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"  

ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"