• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 291 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на допълнително възнаграждение на кметските наместници в Община Балчик за постигнати добри резултати в работата.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 291: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет - Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през последното тримесечие на 2012 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва: 

1. Блага Кирилова Атанасов               - кметски наместник с. Дропла      - 450 лв.

2. Съби Крумов Василев                      - кметски наместник с. Безводица - 450 лв.

3. Илийчо Андреев Илиев                   - кметски наместник с. Змеево       - 450 лв.

4. Ради Атанасов Радев                      - кметски наместник с. Църква       - 450 лв.

5. Стойка Йорданова Донева             - кметски наместник с. Дъбрава     - 450 лв.

6. Сергей Панайотов Георгиев          - кметски наместник с. Пряспа       - 450 лв.

7. Илияна Димитрова Димитрова       - кметски наместник с. Рогачево    - 450 лв.

8. Елица Димитрова Карлукова          - кметски наместник с. Тригорци   - 450 лв.

9. Орхан Юсеинов Алиев                     - кметски наместник с. Бобовец     - 450 лв.

10. Георги Илиев Генов                       - кметски наместник с. Царичино  - 450 лв.

11. Мехмед Хасан Расим                      - кметски наместник с. Кремена    - 450 лв.

12. Йордан Койчев Коев                     - кметски наместник с. Храброво   - 450 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

11 "За",  0  "Против",  4  "Въздържали се"