• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 290 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване разходите за 2013 година за дейностите "Чистота", съгласно План-сметка за разходите.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 290: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Одобрява разходите за 2013 г. за всяка от дейностите "Чистота" , съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 4218277.00 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2011 г. и 2012 г. в размер на 1283065.00 лв., приходи от такса за битови отпадъци за 2012 г. в размер на 2800000 лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2014 г. в размер на -135212.00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  1  "Въздържали се"