• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 279 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за "Електрозахранване на ПИ 39459.19.27" по кадастралната карта на с. Кранево.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 279: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване на ПИ 39459.19.27" по кадастралната карта на Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"