• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 275 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-150; ІV-150; V-150; VІ-150; ХІХ-150; ХХ-150; ХХІ-150 и ХХІІ-150 в кв. 18 по плана на с. Рогачево.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 275:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка с молба вх. № 94К-645-2/25.10.2012 г. от Красимира Николаева Уилямс, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се измени ПУП - ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-150; ІV-150; V-150; VІ-150; ХІХ-150; ХХ-150; ХХІ-150 и ХХІІ-150 в кв. 18 по плана на с. Рогачево, одобрен със Заповед № 121/04.02.1993 г. на Кмета на Община Балчик, по имотни граници, съгласно кадастралната карта на с. Рогачево, одобрена със заповед № 300-5-73/15.09.2003 на Изпълнителния директор на Агенцията па кадастър.

         2. При разработване на изменението да се запази публичния характер на предвижданията за ПИ № 62788.501.372  по кадастралната карта на село Рогачево.

         3.  При изготвяне на скицата предложение да се спазват изискванията на чл. 16, ал. 8; 9 и 10 от ЗУТ. 

         4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"