• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 273 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 273: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 от чакалня, всичко с площ от 14.50 м2  находящи се в Здравна служба, с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем чрез провеждане на публичен търг, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 562.02 лв. /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без ДДС.

       3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска помощ.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"