• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 233 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 233:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Юлия Стоянова Ангелова от с. Сенокос, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на селото.

2. Тонка Великова Илиева от гр. Балчик, за закупуване на скъпо струващи лекарства, в размер на 500.00  (петстотин) лева.

3. Юрем Мехмед Осман от град Балчик, за подпомагане на двете семейства, пострадали при възникнал пожар в къщата, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

4. Марийка Райкова Маринова от с. Змеево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кметския наместник на селото.

5. Наджие Ремзиева Алиева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Иван Василев Димитров, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Ерджан Сезен Фехми от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Славчо Руменов Кушев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Есенгюл Ибрямова Риза от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Димо Димитров Иванов от гр. Балчик, за подпомагане закупуването на протеза, в размер на 1500.00 (хиляда и петстотин) лева.

11. Димитричка Райчева Парикова от с. Кремена, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Стоянка Георгиева Димитрова от с. Гурково, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

13. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

14. Алкин Реджебов Ибрямов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 300 (триста) лева.

15. Денка Колева Стоянова от с. Църква, за поемане разноски по погребението на Кольо Велков Шопов, в размер на 200.00 (двеста) лева.

16. Силвия Руменова Маринова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"