• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 230 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за избиране управител на "Медицински център І" ЕООД град Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 230:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон и чл. 14, ал. ІІІ от Учредителния акт на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Избира за управител на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик д-р. Иво Христов Войчев за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора.

2. Определя месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 200% от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"

3. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи договор за управление на "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик с д-р. Иво Христов Войчев за срок от 3 години.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"