• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 220 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По пета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от ЕТ "Сиси - Радостина Стойчева" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.391 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 220:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-2063-2/13.07.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Радостина Стойчева Стойчева в качествата и на ЕТ "Сиси - Радостина Стойчева" с ЕИК 201838421 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич ул. "Хан Аспарух" №8, ет. 2, ап. 5 по отношение на ПИ № 67951.501.391 по кадастралната карта на с. Соколово, целият с площ от 1400 м2, като ЕТ "Сиси - Радостина Стойчева" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 48.00 м2 /четиридесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4244/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 432.00 лв. /четиристотин тридесет и два лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"