• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 217 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 4 по Протокол № 3 от 08.12.2011 г. на заседание на ОбС - Балчик

Вносител: Христо Н. Христов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 217:  На основание чл. 21, ал. 3 във връзка с изм. на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик изменя чл. 19, ал. 1, т. 7 на Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Да получава възнаграждение в размер на 30 на сто, съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"