• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 144 Протокол 13 от 24.05.2012 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на идеални части от право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост на община град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 144:

1. Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, aл. 2 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС дава съгласие Община Балчик да прехвърли безвъзмездно на Община град Добрич 21743/ 217862 ид. части от правото на строеж върху ПИ № 000056, целия с площ 217,862 дка по КВС на землището на с. Стожер, община Добричка, с начин на трайно ползване - сметище / Регионално депо за отпадъци Стожер/.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"