• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 8 Протокол 3 от 08.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ 8: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в следния състав:

Председател:     Христо Николов Христов    

Гласували "За" - 12 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 8 гласа

Членове:   Стефан Панайотов Диков

Стефан Стоянов Павлов

Росица Василева Пенева

Красимир Трифонов Кунев

Исмаил Ахмед Исмаил

Атанас Жечев Георгиев

Гласували всички членове "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа