• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 6 Протокол 3 от 08.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ 6: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология, в следния състав:

Председател:     инж. Веселин Георгиев Николов

Гласували "За" - 13 гласа , "Против" - 3 гласа, "Въздържал се" - 5 гласа

Членове:   Стефан Стоянов Павлов

Стефан Каров Стефанов

Стефан Панайотов Диков

Атанас Илиев Атанасов

Бедри Кемалов Мустафов

Христо Петров Христов

Гласували всички членове "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа