• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 860 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т.18. Предложение за издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по договор за Проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 860:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания  във  връзка с изпълнението  на  договори  за безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.     В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. за  предоставяне на безвъзвмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик", и на основание на Решение № 593 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие", упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер на 1 001 769,32 лева (един милион хиляда  седемстотин шестдесет и девет лева и 32 ст.),  - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 13.02.2012 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2.     Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор    № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г.

3.     Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението  на гореизложеното.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0