• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 859 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т.17. Предложение за изменение на Решение 741 по Протокол № 58 от заседание на общински съвет от 31.01.2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 859: 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с Решение 741 прието по протокол № 58 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на  31.01.2011 г., Общински съвет Балчик изменя същото в частта относно предмета, наименованието и обхвата на проект "Рехабилитиране на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик". Променя същия на "Рехабилитиране на ПСОВ Албена, общ. Балчик".

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия, чиято нужда е възникнала в следствие на приетото изменение на проект "Рехабилитиране на ПСОВ Албена, общ. Балчик", прието с настоящото решение.

3. Настоящото решение е неразделна част от Решение 741 прието по протокол № 58 от заседание на Общински съвет Балчик Общински съвет Балчик, проведено на 31.01.2011 г.

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0