• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 857 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т.15. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "Зърнени храни България" АД, по отношение на ПИ                           № 02508.86.95.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 857: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-588-4/18.07.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Зърнени храни България" АД с ЕИК 175410085 със седалище и адрес на управление: гр. София ул. "Стефан Караджа"№2, представлявано от Георги Костов и Марин Маринов, по отношение на ПИ № 02508.86.95 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 739 м2, като "Зърнени храни България" АД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 61.00 м2 /шестдесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4111/18.07.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 12 200.00 лв. /дванадесет хиляди и двеста лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0