• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 853 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т.12. Предложение за отпускане на финансови помощи.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 853: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Марийка Николова Илиева от гр. Балчик, ул. "Стара планина" № 35а, за направени разходи по лечение на съпруга й,  в размер на 200.00 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 18, Против" - 0, "Въздържал се" - 1

2. Хюсеин Ахмед Яшар от гр. Балчик, ул. "П. Р. Славейков" № 51, за закупуване на лекарства, в размер на 100 (сто) лева.

Гласували поименно със "За" - 18, Против" - 0, "Въздържал се" - 0

3. Николай Мирчев Тодоров от с. Оброчище, ул. "Ленена фабрика" № 5, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00  (сто) лева.

Гласували поименно със "За" - 18, Против" - 0, "Въздържал се" - 0

4. Калинка Иванова Мирчева от с. Безводица, за следоперативно лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 18, Против" - 0, "Въздържал се" - 0

5. Деян Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. "Родопи" № 29, за оперативна интервенция на детето му Алеко Деянов, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

Гласували поименно със "За" - 18, Против" - 0, "Въздържал се" - 0

6. Светла Ангелова Панайотова от с. Кремена, за оперативна интервенция, в размер на 200 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 18, Против" - 0, "Въздържал се" - 0

7. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, ул."П. Р. Славейков" № 51, за закупуване на скъпо струващи лекарства, в размер на 200 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0