• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 850 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т.9. Предложение за корекция на бюджета за сметка на планирания резерв по бюджет 2011 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 850: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от НВМОП, да бъде възложено на фирма изпълнението на строително монтажни работи в размер на необходимите 39 850 лева, за сметка на резерва, като се завиши разходната част на бюджета в дейност 284 „Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и авари" параграф 10 30 „ Текущ ремонт"

2. Дава съгласието си за сметка на резерва в местни дейности, да бъде увеличено дофинансирането по читалища, както следва:

- на читалище с. Сенокос       увеличение в размер на ...5200 лева

- на читалище с. Оброчище    увеличение в размер на ...3200 лева

- на читалище с. Соколово     увеличение в размер на ...7000 лева

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващи правни и разпоредителни действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4