• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 848 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т. 7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ИНК КОЛОР" ЕООД по отношение на ПИ № 02508.84.263.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 848: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1432-1/30.06.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "ИНК КОЛОР" ЕООД с БУЛСТАТ 130747751, представлявано от управителя Христо Петров Христов, по отношение на УПИ ХVІ-263, кв. 92 по ПУП на гр. Балчик /ПИ № 02508.84.263 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. Дионисополис"/, целият с площ от 315 м2, като заявителя изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 45.00 м2 /четиридесет и пет квадратни метра/ идеални части, съгласно АОС № 4061/01.07.2011 г..

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част  от имота в размер               на 4 050.00 лв. /четири хиляди и петдесет лева /, без ДДС 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по отношение на решението.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0