• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 847 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т. 6. Предложение за изменение на Решение 799 по Протокол № 62 от заседание на общински съвет от 28.04.2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 847: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик ИЗМЕНЯ свое Решение № 799 по Протокол № 62/28.4.2011 г., като вместо израза: "...дяловото си участие от 40% в капитала на дружеството на номинална стойност 112 240 лв...." , да се чете: "цялото си дялово участие в капитала па дружеството, равняващо се на 112 565 лв. /сто и дванадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева/, представляваща стойността на внесената непарична вноска от Община Балчик в капитала на дружеството".

Останалата част от решението остава непроменена.

Упълномощава   кмета   Николай   Ангелов   да   предприеме    необходимите фактически и правни действия, произтичащи от изменението на решението.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0