• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 846 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т. 5. Предложение за кандидатстване с проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: „Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Оперативна програма "Регионално развитие".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 846: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" по Компонент 2 (при допустима минимална сума на БФП в размер на - 2 000 000 лв. и максимална сума на БФП в размер на - 3 739 152 лв.),  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: „Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Оперативна програма "Регионално развитие" и декларира, че:

1.1 предназначението на сградата/ помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта;

1.2 лечебното заведение няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

1.3. ще бъде осигурен собствен принос по проекта в размер на 41 808.09 лева (четиридесет и една хиляди осемстотин и осем лева и девет ст.), както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП "Регионално развитие", и разходи за възстановяване на всички недопустими разходи  по проекта.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0