• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 813 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

20. Предложение за продажба чрез конкурс на пътища с отпаднало предназначение в бившия стопански двор, град Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 813:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка със свое Решение № 605 от 28.05.2010 г.  Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се проведе конкурс за продажба на следните имоти - частна общинска собственост:

           1.1. Поземлен имот № 02508.55.178 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ  второстепенна улица с площ от 952 м2;  

         1.2. Поземлен имот № 02508.55.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 892 м2;

         1.3. Поземлен имот № 02508.55.180 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 2 568 м2;

         1.4. Поземлен имот № 02508.55.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 1 016 м2;

         1.5. Поземлен имот № 02508.55.182 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 158 м2.

         2. Конкурсът да се проведе при следните условия:

2.1. Начална цена: не по-ниска от:

         - 23 800.00 лв. /двадесет и три хиляди и осемстотин лева/ за  поземлен имот № 02508.55.178 по кадастралната карта на гр. Балчик;  

- 22 300.00 лв. /двадесет и две хиляди и триста лева/ за  поземлен имот № 02508.55.22 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- 64 200.00 лв. /шестдесет и четири хиляди и двеста лева/ за поземлен имот № 02508.55.180 по кадастралната карта на гр. Балчик;

         - 25 400.00 лв. /двадесет и пет хиляди и четиристотин лева/ за поземлен имот № 02508.55.177 по кадастралната карта на гр. Балчик;

         - 3 950.00 лв. /три хиляди деветстотин и петдесет лева/ за поземлен имот № 02508.55.182 по кадастралната карта на гр. Балчик;

           2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите;

         2.3. Кандидатите следва да са собственици на имоти, разположени в съседство на имотите, предмет на конкурса;

         2.4. Кандидатът, спечелил конкурса и сключил договор за продажба се задължава да опазва съществуващите водопроводи и елпроводи, като гарантира достъпа за тяхното обслужване със съответния сервитут.  

         3. Упълномощава кмета на Община Балчик да проведе конкурса и сключи договор за продажба.   

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0