• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 812 Протокол 62 от 28.04.2011 г.


19.  Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 812:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик не приема предложението по т. 1 за допълване на Програмата в Раздел ІІІ Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде".

Гласували поименно със "За" - 5, "Против" - 2, "Въздържал се" - 10

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2011 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

1. Раздел ІІІ Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели", със следните имоти:

   -   Двадесет броя апартаменти в сграда етажна собственост - вход В на бл. 39 в жк "Балик" гр. Балчик с идентификатор на сградата 02508.77.62.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.     

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


2. Раздел ІІІ Б - Допълнение "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

           1.1. Поземлен имот № 02508.55.178 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ  второстепенна улица с площ от 952 м2;  

         1.2. Поземлен имот № 02508.55.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 892 м2;

         1.3. Поземлен имот № 02508.55.180 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 2 568 м2;

         1.4. Поземлен имот № 02508.55.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 1 016 м2;

         1.5. Поземлен имот № 02508.55.182 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 158 м2.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0