• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 807 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

16. Предложение за даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от имот - частна общинска собственост на Дирекция за социално подпомагане Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 807: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик; §34 и § 35 от ПЗР на ЗИД на Закона за социалното подпомагане и във връзка с писмо вх. № 24-04-33/18.04.2011 г. от  Директора на Дирекция социално подпомагане гр. Балчик:

1. Прекратява правото на ползване на Агенция за социално подпомагане, учредено с решение 453 по Протокол № 48 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 30.05.2003 година, по отношение на имот - частна общинска собственост, представляващ: Обособена част от първи етаж на четириетажна масивна нежилищна сграда с идентификатор 02508.84.228.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, с административен адрес: гр. Балчик, ул. "Генерал Попов" №24, състояща се от осем стаи /канцеларии/, архив, коридор и санитарен възел с обща площ от 104 м2.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

2. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр. София, ул. "Триадица" №2, представлявана от Ивайло Цветанов Иванов - Изпълнителен Директор за нуждите на Дирекция за социално подпомагане гр. Балчик, част от имот съгласно АОС № 48/1997 г. - частна общинска собственост, а именно: Обособена част от първи етаж на четириетажна масивна нежилищна сграда с идентификатор 02508.84.228.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, с административен адрес: гр. Балчик, ул. "Генерал Попов" №24, състояща се от осем стаи /канцеларии/, архив, коридор и санитарен възел с обща площ от 104 м2.

3.  Определя срок на безвъзмездното правото на ползване: до 16.10.2018 г.   

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1