• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 805 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

14. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари до 31 март 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 805: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик не приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за първото тримесечие  на 2011 година.

Гласували поименно със "За" - 2, "Против" - 3, "Въздържал се" - 13