• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 804 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 804: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за  общинската собственост; чл. 17, ал. 2 от НОРПСУРОИ, общински съвет - Балчик, дава съгласието си книжарница с площ от 25 м2, представляваща обособена част от имот: Градски исторически музей - публична общинска собственост, да бъде отдадена под наем съгласно предназначението си, за срок от 5 /пет/ години.

              2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждани на процедура за отдаване под наем на книжарницата чрез публично оповестен конкурс, определена съгласно действащата тарифа, в размер на 473.09 лв., без ДДС. 

              3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на публично оповестения конкурс за отдаване под наем.           

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0