• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 803 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

12. Предложение за отдаване под наем на част от имоти за поставяне на кафе - автомати, чрез публично оповестен конкурс.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 803: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2  от НОРПСУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на кафе - автомати части от следните имоти - публична общинска собственост:

1.1. Част от двора на Общинска болница - Балчик /пред спешния център/;

1.2. Част от подхода към Футболен стадион - Балчик /пред съблекалните/; 

2. Частите от имоти - публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на кафе - автомати;

         3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 146.00 лв., без ДДС за кафе автомат /площ от 0.5 м2/, съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0