• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 802 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

11. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № 02508.540.21 по кадастралната карта на Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 802: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 02508.540.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Жм" /жилищни нужди/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".  

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0