• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 799 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

8. Предложение за прекратяване участието на община Балчик в Дружество с ограничена отговорност "СПОРТЕН ЦЕНТЪР - БАЛЧИК".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 799: На  основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА и чл. 5.7 oт Дружествения договор на "СПОРТЕН ЦЕНТЪР-БАЛЧИК" ООД, Общински съвет - Балчик ПРЕКРАТЯВА участието на Община Балчик в Дружество с ограничена отговорност "СПОРТЕН ЦЕНТЪР-БАЛЧИК" със седалище и адрес на управление в гр. Балчик, ул."Варненска" № 16, като прехвърля дяловото си участие от 40% в капитала на дружеството на номинална стойност от 112 240 лв. /сто и дванадесет хиляди, двеста и четиридесет лева/ на другия съдружник в дружеството ЕТ "Петър Милев" гр. Балчик. Разноските по прехвърлянето да са за сметка на преобретателя ЕТ "Петър Милев".

Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3