• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 797 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

7. Предложение за промени в общинската транспортна схема.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 797: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.45/02.06.2006 г.), Общински съвет Балчик:

         1. Утвърждава промени в Маршрутно разписание № 3.2 по линия Балчик - Змеево, както следва:

Балчик 12.30 ч. и  от Змеево 13.25 ч.


Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

012.30

АГ.Балчик
3

12.34

1

12.35

кв.Левски
6

12.42

2

12.44

Соколово 1,2,3
11

12.56

1

12.57

Дъбрава
6

13.04

1

13.05

Сенокос
3

13.09

1

13.10

Пряспа
4

13.14

1

13.15

Дропла
5

13.20Змеево13.25

5
Дропла

13.30

1

13.31

5
ДЗС Кремена

13.37

1

13.38

2
Кремена

13.41

1

13.42

11
Царичино

13.53

1

13.54

7
кв.Левски

14.01

1

14.02

3
АГ Балчик

14.05
2. Упълномощава кмета на община Балчик да обяви чрез публикация в местния печат и интернет страницата на общината, новите маршрутни разписания.     

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0