• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 796 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

6. Предложение за сключване на рамков договор за партньорство между община Балчик и община Боксберг/Саксония/ Германия.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 796: На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде сключен рамков договор за партньорство между Община Балчик и Община Боксберг /Саксония/ Германия.

Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението и да подпише рамковия договор от името на Община Балчик.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0