• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 795 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

5. Предложение за приемане поправки в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 795: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 8 и чл. 11, ал. З предложение трето от ЗНА, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Приема поправки в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик

§ 1. В чл. 18, ал. З се отменя.

§ 2. В чл. 19, ал. 6 се отменя.

§ 3. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0