• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 793 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

 

3. Предложение за одобряване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2011 - 2015 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 793: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 19, ал. З от Закона за социално подпомагане, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик за периода 2011 - 2015 година .

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0