• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 792 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

2. Предложение за приемане на "Общинска програма за закрила на детето 2011 година".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 792: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ППЗЗДт., общински съвет - Балчик:

1. Приема "Общинска програма за закрила на детето 2011 г."

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по изпълнение на настоящото решение, като сведе същата до знанието на всички посочени в общинската програма отговорни институции за изпълнение на заложените в нея дейности и цели.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0