• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 306 Протокол 30 от 06.04.2009 г.

РЕШЕНИЕ 306: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1. Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 4200.00 (четири хиляди и двеста) лева на дружеството на военноинвалидите и пострадалите в мирно време от община Балчик (21 военноинвалиди и пострадали по 200 лева).

2. Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите конкретни правни и фактически действия по горното решение.