• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 790 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

20. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 790: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ, както следва:

1. Людмила Илиева Николова от гр. Балчик, ж.к. "Балик" бл. 39, вх. "В", ет. 2, за закупуване на материали за оперативна интервенция на дъщеря й Радилина Пенчева Николова, на 13 години, в размер на 3000 (три хиляди) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


2. Емилия Антонова Стефанова от гр. Балчик, ул. "Калиакра" №43а, за закупуване на лекарства, в размер на 100 (сто) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


3. Даниела Стоянова Славова от град Балчик, ж. к. "Балик" бл. 18, за лечение на детето й Стоян Манев, на 6 години, в размер на 500 (петстотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


4. Стоян Костадинов Чавдаров от гр. Балчик, ж.к. "Балик", бл. 24, ет. 5, за рехабилитация на Костадин Чавдаров, в размер на 300 (триста) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


5. Мария Иванова Иванова от с. Безводица, за лечение и оперативна интервенция, в размер на 500 (петстотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


6. Борис Демиров Мързиков от гр. Балчик, ул. "Дунав" № 14, за оперативно лечение, в размер на 200 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


7. Георги Петров Табаков от гр. Балчик, ул. "Черно море" № 29, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


8. Лиляна Дамянова Нейчева от гр. Балчик, ж.к. "Балик" бл. 14, вх. "А", за лечение и рехабилитация на съпруга й Нейчо Нейчев, в размер на 300 (триста) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


9. Демир Иванов Живков от гр. Балчик, ул. "Ком" № 37, за закупуване на медикаменти, в размер на 300 (триста) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


10. Димитър Анчев Демиров от с. Стражица, за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 200 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


11. Весела Димитрова Василева от с. Змеево, за лечение на две от четирите и деца, в размер на 400 (четиристотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


12. Мира Ангелова Спирова от с. Оброчище, за след оперативно лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0