• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 788 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

18. Предложение за отпускане на бензин А 95Н на сектор "Пробация", звено Балчик.

           Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 788: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъдат закупени 600 литра бензин А-95Н, който да бъде използван за нуждите сектор "Пробация", звено град Балчик, Общинска служба "Изпълнение на наказанията" град Добрич, за постигане на целите на наказанието "Пробация" за 2011 година.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0