• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 785 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

15. Предложение за отпускане на бензин А 95Н за автомобилите на Районно управление на "Полиция" Албена.

          Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 785: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласието си да бъде закупено 2000 литра бензин А - 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ "Полиция" Албена, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите и туристите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред през активния туристически сезон на 2011 година.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0