• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 784 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

14. Предложение за отпускане на бензин А 95Н за щатните автомобили на Районно управление на "Полиция" Балчик.

          Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 784: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 3000 литра бензин А - 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ на "Полиция" град Балчик, предвид необходимостта, от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанска кампания през 2011 г .

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0